Reglementen Clubtornooi BCH

logo BCH logo BCH
Reglement clubtornooi BCH

Art. 1 : De bridgespelers worden geacht de bridgereglementen in acht te nemen. Het bestuur en de wedstrijdleider staan in voor de organisatie en het goede verloop van de bridge-activiteit.

Art. 2 : Deelname aan een wekelijkse clubtornooi bedraagt voor een clublid 2,50 €. Niet clubleden betalen 3,50€. Deelnemers, die het voorafgaande jaar lid waren en hun lidmaatschap niet hebben vernieuwd betalen vanaf 15 september de bijdrage van niet-clubleden (3,50 €).

Art. 3 : Inschrijvingen gebeuren per paar. Dit betekent dat deze spelers deelnemen aan het tornooi. Enkel in geval van overmacht (onwel worden, weggeroepen worden, …) mag een andere speler de plaats van één van de ingeschreven spelers innemen. Niet naleving van dit artikel heeft uitsluiting uit de einduitslag van het toernooi (en het verlies van de daaraan verbonden dagprijzen) tot gevolg.

Art. 4 : De speelkaarten moeten worden gedeeld zoals voorgeschreven (nooit twee of meer opeenvolgende kaarten in dezelfde hand).

Art. 5 : De noord-speler is verantwoordelijk voor de controle van de te spelen giften, het invullen van de spelscores en het ingeven van de kaartverdeling.

Art. 6 : Het Oost-West paar is verantwoordelijk voor het halen en wegbrengen van de giften. Oost controleert en valideert de ingevoerde spelscore. Bij discussie over het aantal speelslagen worden deze samen gecontroleerd en bij discussie is het de wedstrijdleider die beslist.

Art. 7 : De spelers moeten zowel voor de aanvang van het bieden als na het spel hun kaarten natellen, en deze hierna op de juiste plaats in de speelbakjes terug opbergen. Bij foute spelhandeling kan de wedstrijdleider een sanctie opleggen overeenkomstig de bridgereglementen.

Art. 8 : De speelklok dient te worden gerespecteerd. Aldus dient bij het eerste kloksignaal (5 minuten voor einde ronde) de bieding effectief begonnen te zijn, d.w.z. dat er minstens één biedkaart op de speeltafel ligt. Is dit niet het geval dan mag er door de betrokken spelers niet verder geboden worden en wordt de score ‘niet gespeeld’ in de bridgemate ingebracht. Bij het tweede signaal (aanvang wisselperiode) mogen de spelers van tafel wisselen.

Art. 9 : Na afloop van de laatste gift van de drive is Noord-Zuid verantwoordelijk voor het opruimen van de tafel en het wegbrengen van de bridgematerialen naar de plaats waar zij worden opgeborgen.

Art. 10 : Bij elk wekelijks tornooi zijn dagprijzen te winnen. Indien spelers niet meer aanwezig zijn bij het afroepen van de uitslag vervalt hun recht op de eventueel gewonnen prijs.

Art 11 : De spelers worden verzocht tijdens het spel de stilte te bewaren. Ingeval een GSM oproep strikt noodzakelijk is zal betrokken speler hiertoe de zaal verlaten en de gespreksduur zo beperkt mogelijk houden, dit om het spelverloop zo weinig mogelijk te verstoren.

Art. 12 : In de bridgespeelzaal mag niet gerookt worden. Dit kan enkel buiten het gebouw of in de daartoe voorziene rookruimte. De rokers dienen evenwel tijdig aanwezig te zijn aan tafel bij aanvang van de volgende speelronde.

Art. 13 : Van de bridgespelers wordt, uit respect voor hun medespelers en de overige aanwezigen in de zaal, een verzorgd voorkomen en verzorgde kledij verwacht. Om dezelfde reden wordt spelen onder invloed (alcohol, drugs) niet getolereerd.

Art. 14 : Alle deelnemers worden geacht artikel 74 van het bridge reglement (regels van hoffelijkheid en wellevendheid) strikt in acht te nemen. Grof of beledigend taalgebruik, tegenover wie ook, voor, tijdens of na het spel, wordt niet geduld. Bij regelmatig ongepast of respectloos gedrag zal het bestuur sancties uitspreken (van verwittiging tot uitsluiting als lid).

Art. 15 : Toeschouwers (personen die niet deelnemen aan het tornooi) zijn onderworpen aan volgende regels (zie art 76 van de algemene spelregels):                                         –      Zijn aanwezigheid moet worden toegestaan door de vier spelers.                            –      Hij mag niet meer dan de hand van één speler inzien.                                              –      Hij mag op geen enkele wijze een speler storen.                                                      –      Hij mag tijdens het spel geen enkele reactie tonen ten aanzien van bieden of spelen of aandacht vestigen op enig aspect van het spel.                                                           Een overtreding van dit artikel kan leiden tot annulatie van de gift waarbij een toeschouwer invloed heeft gehad op het behaalde resultaat.

Art. 16 : Wanneer een paar bye is, is het toegestaan dat zij, een reeds door hen gespeeld spel, volgen aan een andere tafel. Tijdens de ganse ronde zijn zij toeschouwer en dienen zich te houden aan de bepalingen van artikel 15 van dit reglement. Bovendien kan, in geval van overtreding van artikel 15, de wedstrijdleider een bijkomende sanctie uitspreken in geval van beïnvloeding (aftrek van een % voor het betreffende paar op de einduitslag).

Art. 17 : Gedurende de duur van een clubtornooi is het verboden om met andere spelers te communiceren over giften welke gespeeld worden tijdens het lopende tornooi. Overtreding van dit artikel heeft tot gevolg dat betrokken paren worden geschrapt uit de uitslag van het betreffende tornooi.

Opgemaakt te Wespelaar op 1 september 2023.

 

logo BCH Clubreglement BCH Biedsystemen en conventies logo BCH

1. Algemeen principe

In overeenstemming met de bepalingen van het Belgisch Bridge Reglement wordt elke opening op niveau 1 aanvaard wanneer deze voldoet aan de regel van 18 (m.a.w. de som van het totaal van het aantal honneurpunten en het aantal kaarten in de twee langste kleuren is gelijk aan of groter dan 18).

2.Toegestane biedsystemen

Op de clubtornooien van BCH zijn “Groene” en “Blauwe” biedsystemen toegestaan. “Rode” en “Gele” biedsystemen zijn verboden en geven aanleiding tot arbitrale tussenkomst.

Met “Groen” biedsysteem worden de basissystemen “Acol”, “Berry” en “Majeures van vijf” bedoeld.

Met “Blauw” biedsysteem worden alle biedsystemen bedoeld waar een 1 klaveren of 1 ruiten opening altijd een hand met openingswaarden belooft en waarbij de openingen van 1 harten, 1 schoppen en 1zt natuurlijk zijn.

3. Regels 1zt opening

Een 1 ZT opening moet evenwichtig (4-3-3-3 / 4-4-3-2 / 5-3-3-2) zijn met een marge van maximaal 2 honneurpunten en die minimaal 11 tot maximaal 18 honneurpunten bevat (dus minimaal 11-13 en maximaal 16-18).
Op de verdeling worden volgende 2 uitzonderingen gemaakt (in dit geval verplicht te alerteren!):
– met een evenwichtige verdeling (4-4-4-1) met een singleton Aas
– met een hand met twee doubletons (5-4-2-2) of (6-3-2-2 met zes kaart in een mineure kleur).

4.Toegestane conventies

Alle elementaire conventies zijn op de clubtornooien van BCH toegestaan met uitzondering van hoog artificiële ofwel ’’bruine’’ conventies.
Een conventie is bruin wanneer ze een van volgende kenmerken bevat:

  1. elke opening van 2 klaver tot en met 3 schoppen die als enige betekenis, of waarvan één van de mogelijke betekenissen, een hand belooft die zwak kan zijn (9 HCP of minder) EN waarbij in de zwakke variant geen enkele kleur van minstens vier kaarten is bekend (uitgezonderd een opening met 2 klaver of 2 ruiten waarbij de enige zwakke variant een zwakke twee in een onbekende majeure belooft, met of zonder sterke varianten).
  2. Elke tussenbieding na een natuurlijke opening (ook na 1 klaver in een systeem waarbij dit bod geen lengte maar openingswaarden belooft) waarbij geen enkele kleur van minstens vier kaarten is bekend (met als uitzondering het natuurlijk 1zt tussenbod en een (sprong)cuebod dat algemene kracht aangeeft). Na een opening van 1zt en een sterke klaveren (17+ HP) opening zijn alle tussenbiedingen toegestaan.
  3. Elk tussenbod op 2 of 3 niveau dat een zwak tweekleurenspel belooft waarbij één van de kleuren slechts een driekaart kan bevatten.
  4. Psychische biedingen die verplicht zijn in het biedsysteem. (Volgens artikel 40A van de internationale spelregels zijn psychic biedingen toegelaten. In geval van een psychic bieding dient de arbiter te worden ontboden. De arbiter noteert de actie in een logboek. Wanneer blijkt dat het paar eerder al een psychic hebben geboden en de actuele bieding niet werd gealerteerd, dan zal de actie worden aanzien als een overtreding van artikel 16 & 73 met de daarbij horende sancties (met name een score van 0% voor de overtredende partij en 100% voor de niet overtredende partij).

5. Alerteren

Op alle clubavonden is de alert procedure van de VBL van toepassing. Het niet alerteren van een te alerteren bieding kan een arbitrale score tot gevolg hebben wanneer blijkt dat de niet-overtredende partij hierdoor nadeel heeft geleden. Als de tegenstanders door het ontbreken van het alert bod niet werden benadeeld, wordt de behaalde score gehand-haafd. Indien dit wel het geval is dan wordt een arbitrale score opgelegd, waarbij de niet-overtredende partij het best mogelijk resultaat zal worden toegekend.

6. Arbitrage

Wanneer je vaststelt dat een paar een in dit reglement niet toegelaten biedsysteem en/of conventie gebruikt dan wordt de arbiter ontboden.
Als de tegenpartij door het gebruik van het biedsysteem en/of de con-ventie werd benadeeld, zal een arbitrale score (60% benadeelden / 40% overtreders).worden toegekend. De overtreders wordt verboden hun systeem en/of conventie nog verder te gebruiken. Bij elke recidive zal een straf van 0% per gift worden opgelegd waarbij zij hun systeem of conventie nog gebruiken.

Opgemaakt te Wespelaar op 1 september 2023.

Het bestuur