Reglement Clubtornooi BCH

logo BCH

logo BCH

Reglement clubtornooi BCH

Art. 1 : De bridgespelers worden geacht de bridgereglementen in acht te nemen. Het bestuur en de wedstrijdleider staan in voor de organisatie en het goede verloop van de bridge-activiteit.

Art. 2 : Deelname aan een wekelijkse clubtornooi bedraagt voor een clublid 2,50 €. Niet clubleden betalen 3,50€.

Art. 3 : Inschrijvingen gebeuren per paar. Dit betekent dat deze spelers deelnemen aan het tornooi. Enkel in geval van overmacht (onwel worden, weggeroepen worden, …) mag een andere speler de plaats van één van de ingeschreven spelers innemen. Niet naleving van dit artikel heeft uitsluiting uit de einduitslag van het toernooi (en het verlies van de daaraan verbonden dagprijzen) tot gevolg.

Art. 4 : De speelkaarten moeten worden gedeeld zoals voorgeschreven (nooit twee of meer opeenvolgende kaarten in dezelfde hand).

Art. 5 : De noord-speler is verantwoordelijk voor de controle van de te spelen giften, het invullen van de spelscores en het ingeven van de kaartverdeling.

Art. 6 : Oost-West is verantwoordelijk voor het halen en wegbrengen van de giften. Zij controleren ook de ingevoerde spelscore. Bij discussie worden de gewonnen speelslagen gecontroleerd en desnoods de wedstrijdleider ontboden.

Art. 7 : De spelers moeten zowel voor de aanvang van het bieden als na het spel hun kaarten natellen, en deze hierna op de juiste plaats in de speelbakjes terug opbergen. Bij foute spelhandeling kan de wedstrijdleider een sanctie opleggen overeenkomstig de bridgereglementen.

Art. 8 : De speelklok dient te worden gerespecteerd. Aldus dient bij het eerste kloksignaal (3 minuten voor einde ronde) de bieding effectief begonnen te zijn, d.w.z. dat er minstens één biedkaart op de speeltafel ligt. Is dit niet het geval dan mag er door de betrokken spelers niet verder geboden worden en wordt de score ‘niet gespeeld’ in de bridgemate ingebracht. Bij het tweede signaal (aanvang wisselperiode) mogen de spelers van tafel wisselen.

Art. 9 : Na afloop van de laatste gift van de drive is Noord-Zuid verantwoordelijk voor het opruimen van de tafel en het wegbrengen van de bridgematerialen naar de plaats waar zij worden opgeborgen.

Art. 10 : Bij elk wekelijks tornooi zijn dagprijzen te winnen. Indien spelers niet meer aanwezig zijn bij het afroepen van de uitslag vervalt hun recht op de eventueel gewonnen prijs.

Art 11 : De spelers worden verzocht tijdens het spel de stilte te bewaren. Ingeval een GSM oproep strikt noodzakelijk is zal betrokken speler hiertoe de zaal verlaten en de gespreksduur zo beperkt mogelijk houden, dit om het spelverloop zo weinig mogelijk te verstoren.

Art. 12 : In de bridgespeelzaal mag niet gerookt worden. Dit kan enkel buiten het gebouw of in de daartoe voorziene rookruimte. De rokers dienen evenwel tijdig aanwezig te zijn aan tafel bij aanvang van de volgende speelronde.

Art. 13 : Van de bridgespelers wordt, uit respect voor hun medespelers en de overige aanwezigen in de zaal, een verzorgd voorkomen en verzorgde kledij verwacht. Om dezelfde reden wordt spelen onder invloed (alcohol, drugs) niet getolereerd.

Art. 14 : Alle deelnemers worden geacht artikel 74 van het bridge reglement (regels van hoffelijkheid en wellevendheid) strikt in acht te nemen. Grof of beledigend taalgebruik, tegenover wie ook, voor, tijdens of na het spel, wordt niet geduld. Bij regelmatig ongepast of respectloos gedrag zal het bestuur sancties uitspreken (van verwittiging tot uitsluiting als lid).

Art. 15 : Toeschouwers (personen die niet deelnemen aan het tornooi) zijn onderworpen aan volgende regels (zie art 76 van de algemene spelregels):

-      Zijn aanwezigheid moet worden toegestaan door de vier spelers.

-      Hij mag niet meer dan de hand van één speler inzien.

-      Hij mag op geen enkele wijze een speler storen.

-      Hij mag tijdens het spel geen enkele reactie tonen ten aanzien van bieden of spelen of aandacht vestigen op enig aspect van het spel.

Een overtreding van dit artikel kan leiden tot annulatie van de gift waarbij een toeschouwer invloed heeft gehad op het behaalde resultaat.

Art. 16 : Wanneer een paar bye is, is het toegestaan dat zij, een reeds door hen gespeeld spel, volgen aan een andere tafel. Tijdens de ganse ronde zijn zij toeschouwer en dienen zich te houden aan de bepalingen van artikel 15 van dit reglement. Bovendien kan, in geval van overtreding van artikel 15, de wedstrijdleider een bijkomende sanctie uitspreken in geval van beïnvloeding (aftrek van een % voor het betreffende paar op de einduitslag).

logo BCH Clubreglement BCH Biedsystemen en conventies

logo BCH

1. Algemeen principe

In overeenstemming met de bepalingen van het Belgisch Bridge Reglement wordt een opening op niveau 1 aanvaard wanneer deze voldoet aan de regel van 18 (m.a.w. de som van het totaal van het aantal honneurpunten en het aantal kaarten in de twee langste kleuren is gelijk aan of groter dan 18).

2. Toegestane biedsystemen

Op de clubtornooien van BCH zijn “Groene” en “Blauwe” biedsystemen toegestaan. “Rode” en “Gele” biedsystemen zijn verboden en kunnen aanleiding geven tot arbitrale tussenkomst.

Met een “Groen” biedsysteem bedoelen wij de basissystemen “Acol”, “Berry” en “Majeures van vijf”

Een 1 ZT opening moet evenwichtig (4-3-3-3 / 4-4-3-2 / 5-3-3-2) zijn met een marge van maximaal 3 honneurpunten en die minimaal 11 tot maximaal 18 honneurpunten bevat. Hierop worden volgende uitzonderingen gemaakt (de opening 1zt is dan verplicht te alerteren!): een evenwichtige verdeling (4-4-4-1) met een singleton Aas of een min of meer  evenwichtige hand met twee doubletons (5-4-2-2) (6-3-2-2 met zeskaart in een mineure kleur).

Met “Blauw” biedsysteem bedoelen wij alle systemen waarin een 1 klaveren of 1 ruiten opening altijd een sterke hand (openingswaarden) belooft en op voorwaarde dat de rest van het systeem natuurlijk is.

3. Toegestane conventies

Volgende conventies zijn op de clubtornooien van BCH toegestaan:

Zwakke of Multi openingen op niveau 2 zijn toegestaan op voorwaarde dat de kleur(en) van de zwakke variant bekend is/zijn of indien dit een zeskaart majeure kleur is.

Na 1 ZT opening: stayman (zwak of sterk) mits minimaal 1 vierkaart majeure; baron; puppet; niemeyer; texas; jacoby.

Na 1 in kleur opening: trial biedingen; splinter; 3e kleur forcing.

Na 2 in kleur opening: relais forcing 2 ZT; alle conventionele antwoorden op sterke 2 of mancheforcing 2 openingen.

Na alle openingen: conventionele antwoorden die een fit beloven en/of MF zijn; artificiële biedingen vanaf het 4e bod (4e kleur / Roudi / …).

Bij het tussenbieden: infodubbel; landy; ghestem; 2 ZT bicolore; cuebid bicolore; cuebid sterk; transfertbiedingen waarbij kleur vastligt en unicolor is.

Alle biedsituaties: alle azenvragen (Blackwood / Gerber / …); negatief doublet; uitkomstdoublet; lightner doublet; cuebid dat kracht en/of fit belooft; en elk conventioneel bod dat de fit vaststelt en/of mancheforcing is.

4. Niet toegestane biedingen

Bijzondere artificiële conventies zijn niet toegelaten:

Een opening van 1zt die afwijkt van de in (2) beschreven verdeling en kracht.

Elke opening van 2 klaver tot en met 3 schoppen die als enige betekenis, of waarvan één van de betekenissen een hand van minder dan 12 HP belooft en waarbij in de zwakke variant geen enkele kleur van minstens vier kaarten is bekend (met als uitzondering de opening met 2 klaver of 2 ruiten waarbij de enige zwakke variant een onbekende zeskaart majeure is).

Elke tussenbieding na een natuurlijke opening (ook na 1 klaver in het systeem van majeures van 5) waarbij geen enkele kleur van minstens vier kaarten is bekend (met als uitzondering het natuurlijk 1 ZT tussenbod en het cuebod dat algemene kracht aangeeft).

Elk tussenbod op 2 of 3 niveau dat een zwak tweekleurenspel belooft waarbij één van de kleuren slechts een driekaart kan zijn.

Psychische biedingen zijn volgens artikel 40A van de internationale spelregels toegelaten. Bij iedere psychic dient echter de arbiter te worden ontboden. De arbiter noteert de actie in een logboek. Wanneer blijkt dat zij eerder een psychic hebben geboden en de bieding niet werd gealerteerd, dan zal de actie worden aanzien als een overtreding van artikel 16 & 73 met de daarbij horende sancties (met name een score van 0% voor de overtredende partij en 100% voor de niet overtredende partij).

5. Alerteren

Op alle clubavonden is de alert procedure van de VBL van toepassing.

6. Arbitrage

Wanneer je vaststelt dat een paar een biedsysteem en/of conventie gebruikt die door onderhavig reglement niet is toegestaan, wordt de arbiter ontboden.

Als de tegenstanders door gebruik van het biedsysteem en/of conventie niet werden benadeeld, wordt de behaalde score gehandhaafd.

Als de tegenpartij door het gebruik van het biedsysteem en/of de conventie werd benadeeld, zal een arbitrale score (60% benadeelden / 40% overtreders).worden toegekend. De arbiter dient de betrokkenen te verbieden hun systeem en/of conventie nog verder te gebruiken. Bij recidive zal een straf van 10% per behaalde score op elke gift worden opgelegd waar zij hun systeem of conventie gebruiken.

Wanneer je vaststelt dat een paar een bieding niet heeft gealerteerd  wanneer dit moest gebeuren, wordt de arbiter ontboden.

Als de tegenstanders door het ontbreken van het alert bod niet werden benadeeld, wordt de behaalde score gehandhaafd. Indien dit wel het geval is dan wordt een arbitrale score opgelegd, waarbij de niet-overtredende partij het best mogelijk resultaat zal worden toegekend.

 

Opgemaakt te Wespelaar op 28 oktober 2019.