Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING

BRIDGECLUB HAACHT

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy van onze leden te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bridgeclub Haacht houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). 

Verwerkingsverantwoordelijke

Als  Bridgeclub Haacht  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Bridgeclub Haacht       Dijkstraat 1      3150 Haacht (Wespelaar)

Verantwoordelijke gegevensverwerking: Lieve De Keyser

                                                                 liefdk@gmail.com

                                                                 016/60.42.13      0477/29.80.55

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst)
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van onze club (uitvoering overeenkomst)
 • Verzorgen van opleidingen (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen, dit per gewone of per elektronische post (gerechtvaardigd belang)
 • Occasionele e-mails met een aanbod voor activiteiten of evenementen (gerechtvaardigd belang)
 • Promotie van onze activiteiten via de website met gebruik van beeldmateriaal (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
 • Verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame door sponsors (enkel mits toestemming).

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken.

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken :

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres (straat, nummer, postcode, gemeente)
 • Privé contactgegevens : telefoonnummer, gsm nummer, e-mail adres
 • Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, geslacht
 • Uw relatie met de club en/of de VBL: lid, VBL-lid, bestuurslid …
 • Eventuele bridge-specificaties (docent, CTL, arbiter,  ..)
 • Sportieve gegevens  (o.a. uitslagen, categorie, masterpoints)
 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …) en geluidsopnamen (mits toestemming).

We gebruiken deze gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verkregen.

Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging.  Met uitzondering van :

 • Beeldmateriaal (voor promotie en public relations)
 • Contactgegevens (voor direct marketing en gepersonaliseerde reclame van sponsors)

Bij niet-verstrekking van de gegevens bestaat de mogelijkheid van publicatie van gerichte foto’s van u, en het ontvangen van ongevraagde commerciële mails.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners waarmee we geen verwerkers-overeenkomst hebben. Met externe dienstverleners maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking aan derden – ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen :

 • De Vlaamse Bridge Liga vzw (VBL) als koepelorganisatie van de Vlaamse Bridgeclubs
 • Overheidsdiensten (o.a. subsidiërende overheden) indien daarom gevraagd.

 

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen zodat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met commerciële derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken nooit persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. 

Bewaartermijn

Bridgeclub Haacht bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen. Bridgeclub Haacht verbindt zich ertoe persoonlijke gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 1 jaar na beëindiging van het lidmaatschap.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U heeft tevens recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U heeft het recht op verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails).

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. (U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website: www.bridgeclub-haacht.be… ). Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :

            Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

            Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

            https://www.privacycommission.be

            commission@privacycommission.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Bridgeclub Haacht kan van tijd tot tijd zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 28 juni 2018.