Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Bridgeclub Haacht

Opgemaakt op 11 januari 2013

 

Art. 1     De naam van de club is “Bridgeclub Haacht”, afgekort BCH. De club is een feitelijke vereniging en is opgericht in mei 1994 voor onbepaalde duur.

Art. 2     De club heeft tot doel in een recreatieve sfeer het bridgespel te beoefenen, te bevorderen en te verspreiden zonder politieke, ideologische, sociale, financiële of persoonlijke discriminatie van de leden. De club kan daartoe deelnemen aan competities en tornooien, deze organiseren, ploegen vormen en kapiteins benoemen en cursussen organiseren.

Art. 3     De zetel van de club is gevestigd in het lokaal waar de wekelijkse open tornooien van de club worden gespeeld. Het adres kan bij eenvoudige beslissing van het bestuur worden overgebracht. Het correspondentieadres van de club is het adres van de secretaris.

Art. 4     De club is aangesloten bij de Vlaamse bridge Liga (VBL) en is bij gevolg van rechtswege lid van de Belgische bridge Federatie (BBF).

Art. 5     Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder die door het bestuur als zodanig wordt toegelaten. Logischerwijze volgt hieruit ook dat het bestuur zich het recht voorbehoudt ongewenste spelers de toegang tot de clubtornooien te weigeren.

Art. 6     Ieder lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het lidmaatschap eindigt bij uitsluiting of bij niet betaling van de jaarlijkse bijdrage.

Art. 7     Uittredende of uitgesloten leden, om welke reden dan ook, of hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit, noch geheel of gedeeltelijk, teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

Art. 8     Het verenigingsjaar (lidmaatschap) gaat in op 1 september en eindigt het jaar nadien op 31 augustus. Het bestuur doet jaarlijks aan de algemene vergadering rekening en verantwoording voor haar beleid in het afgelopen jaar.

Art. 9     Bij het aftreden van een bestuurslid, om welke reden dan ook, heeft deze de verplichting de onder zijn hoede zijnde eigendommen van de club aan zijn opvolger of aan één van de overige bestuursleden over te dragen.

Art. 10  Bestuursmandaten zijn in principe voor onbepaalde duur. Indien geen enkele functie binnen het bestuur vacant gesteld wordt, en het ontslagnemend bestuur het voornemen te kennen geeft een nieuw mandaat te willen uitoefenen, dan kunnen de clubleden het ontslagnemend bestuur voor een nieuwe ambtstermijn in zijn functie bevestigen tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering die doorgaat de dag van het clubfeest. Om geen bestuursvacuüm te creëren zal het bestuur nooit voltallig op hetzelfde tijdstip ontslagnemend zijn.

Art. 11  Indien leden van de vereniging een wijziging van bestuur wensen, dan dienen zij dit op de jaarlijkse Algemene Vergadering kenbaar te maken. Het bestuur dient dan de stappen te ondernemen om alle leden van de vereniging te bevragen omtrent de eventuele bestuurswissel.

Art. 12  Verkiezingen worden enkel georganiseerd, indien een bestuursfunctie vacant wordt verklaard en verschillende kandidaten zich aanmelden.

Art. 13  De vereniging en / of het bestuur kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of diefstal in de vestimentaire ruimtes.

Art. 14  Bij ontbinding van de vereniging zal het vermogen van de vereniging besteed worden aan een goed doel, te bepalen tijdens een Algemene Vergadering.

Art. 15  Het bestuur:

 1. bestaat uit maximum 7 en minimaal 5 bestuurders die allen lid zijn van de club. Indien het clublidmaatschap van een bestuurder vervalt, dan vervalt automatisch zijn mandaat als bestuurder. Als het aantal bestuurders minder dan 5 bedraagt, dan is het bestuur gerechtigd een plaatsvervangende bestuurder aan te duiden. De functies zijn als volgt verdeeld: voorzitter, secretaris, penningmeester, en bestuursleden.
 2. zorgt voor alle verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap van de VBL en ijvert dat alle leden en spelende leden zich als lid van deze organisatie aanmelden.
 3. zorgt voor het beheer van master- en expertpunten conform de voorschriften van de VBL.
 4. beheert als een goede huisvader de gelden en de eigendommen van de club.
 5. organiseert en leidt clubtornooien, clubkampioenschappen, bijzondere tornooien en alle activiteiten en feestelijkheden.
 6. zorgt voor de organisatie van beginnerscursussen en doet aan ledenwerving.
 7. zorgt voor naleving van het huishoudelijk reglement van de club en alle andere van toepassing zijnde reglementeringen.
 8. is bevoegd om alle maatregelen te nemen, uitgaven en aankopen te doen, en beslissingen te nemen om de goede werking van de club te verzekeren.
 9. mag reglementen uitvaardigen of bestaande reglementen wijzigen in zoverre zij conform zijn met de landelijke reglementering.
 10. bepaalt het bedrag aan inleg- en inschrijvingsgelden van de door de club georganiseerde tornooien en activiteiten en bepaalt de bestemming hiervan.
 11. Kan onder door haar te bepalen voorwaarden ook andere personen als ereleden, beschermende en steunende leden tot de vereniging toelaten, echter zonder stemrecht.
 12. kan, voor bepaalde of onbepaalde tijd een lid of speler schorsen (dit is de toegang tot de open tornooien en de activiteiten van de club weigeren) of uitsluiten of een aanvraag tot lidmaatschap weigeren.
 13. vergadert wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig achten.
 14. verbindt er zich toe om minimaal 4 maal per jaar een bestuursvergadering te beleggen.

 Art. 16  Bestuursvergaderingen

 1. De voorzitter roept de overige bestuursleden op voor elk geplande vergadering en zorgt voor de agenda van de vergadering.
 2. Het bestuur vergadert wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig achten.
 3. Het bestuur verbindt er zich toe om minimaal 4 maal per jaar een bestuursvergadering te beleggen.
  1. Het bestuur kan geldig vergaderen wanneer meer dan de helft van de bestuurders aanwezig is. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid der stemmen, behalve in geval van weigering of schorsing van een lid of speler, of bij wijziging van het huishoudelijk reglement, waarvoor een 2/3 meerderheid noodzakelijk is.
  2. In de bestuursvergadering heeft elk bestuurslid één stem. Bij ex-aequo is de stem van de voorzitter, of zijn vervanger, bepalend.

De secretaris of zijn vervanger maakt van elke vergadering een verslag op dat tijdens de volgende vergadering wordt goedgekeurd.